КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ УСПІШНОСТІ СТУДЕНТІВ

Предыдущая1234567891011121314Следующая

З НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Підсумкове оцінювання рівня знань студентів з конституційного права України здійснюється на основі результатів поточного модульного контролю (ПМК), індивідуальної роботи студентів та підсумкового контролю знань студентів (ПКЗ) за 100-бальною шкалою. Завдання поточного модульного контролю (ПМК) та індивідуальної роботи студентів оцінюються в діапазоні від 0 до 50 балів; завдання, що виносяться на підсумковий контроль знань (ПКЗ), – від 0 до 50 балів.

Підсумковий контроль знань студентів (ПКЗ) з конституційного права України проводиться у формі іспиту з ву-злових питань, що потребують творчої відповіді та уміння синтезувати отримані конституційно-правові знання з сучасними політико-правовими проблемами.

Конкретний перелік питань та завдань, що охоплюють весь зміст навчальної дисципліни, критерії оцінювання екзаменаційних завдань, порядок і час їх складання визначаються кафедрою і доводяться до студентів на початку навчального року. До екзаменаційного білета включаються три питання з конституційного права України.

До відомості обліку підсумкової успішності заносяться сумарні результати в балах ПМК, індивідуальної роботи студентів та ПКЗ.

Підсумкова оцінка з навчальної дисципліни виставляється в залікову книжку згідно з такою шкалою:Оцінка за шкалою ECTS ВИЗНАЧЕННЯ За наці-ональ-ною си-стемою За системою НЮАУ ім. Я. Мудрого
А ВІДМІННО – відмінне виконання лише з незначною кількістю помилок 90-100
В ДУЖЕ ДОБРЕ – вище середнього рівня з кількома помилками 80-89
С ДОБРЕ – в загальному правильна робота з певною кількістю не значних помилок 75-79
D ЗАДОВІЛЬНО – непогано, але зі значною кількістю недоліків 70-74
Е ДОСТАТНЬО – виконання задовольняє мінімальні критерії 60-69
FX НЕЗАДОВІЛЬНО – потрібно попрацювати перед тим, як перескласти 35-59
F НЕЗАДОВІЛЬНО – необхідна серйозна подальша робота, обов’язковий повторний курс 1-34

ЗМІСТ

1. Вступ… …………………………………………………

2. ЗАГАЛЬНИЙ РОЗРАХУНОК ГОДИН ЛЕКЦІЙ, СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ, САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ……………………………………………………..

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ "КОНСТИТУЦІЙНЕ ПРАВО УКРАЇНИ"……… …...4. ПЛАНИ СЕМІНАРСЬКИХ ЗАНЯТЬ……………………

5. САМОСТІЙНА РОБОТА СТУДЕНТІВ……………

6. Поточний (модульний) та підсумковий

контроль знань студентів…………………

7. ІНДИВІДУАЛЬНА РОБОТА СТУДЕНТІВ…………

8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТОВКИ ДО ІСПИТУ………………………………………………


Н а в ч а л ь н е в и д а н н я


7700151019401102.html
7700192934255958.html
    PR.RU™