Критерії оцінювання. Зміст індивідуального завдання

12

ЗАГАЛЬНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ

Зміст індивідуального завдання

Виконання студентами індивідуального завдання сприяє поглибленню та закріпленню теоретичних знань з напряму "Біологія". Студенти набувають навичок самостійної роботи з літературою, навчаються порівнювати, аналізувати та систематизувати інформацію з різних джерел, працювати з періодичною літературою, одержують можливість для порівняння знань, отриманих при вивченні дисциплін.

Кожне індивідуальне завдання містить теоретичне і тестове завдання.

Відповідь на теоретичне завдання індивідуального завдання має містити логічне викладення матеріалу. У вступінеобхідно в загальному вигляді сформулювати запропоновану проблему, обґрунтувати її актуальність та визначити мету роботи. Восновній частинізавдання необхідно розкрити сутність питання відповідно плану і меті. У висновкахнеобхідно зробити лаконічне резюме (коротко підсумувати основні теоретичні положення) та зробити конкретні висновки з дослідженого матеріалу.

Тестове завдання передбачає складання тестового питання із 4-5 відповідями серед яких 1 або 2 є правильними. Правильні відповіді позначаються підкресленням, або іншим способом. До кожного питання складається 3 тестових питання з різних розділів дисципліни «Фізіологічні механізми поведінки».

Список літератури, що використовувалась при написанні роботи, складається згідно загальних вимог (прізвище та ініціали автора, назва роботи, місто видання та видавництво, рік видання).

Вимоги до оформлення контрольної роботи

Обсяг індивідуального завдання – має становити 15-20 сторінок рукописного тексту. Структура індивідуального завдання: титульна сторінка, основний зміст роботи, список літератури.

Цитати, таблиці або цифрові дані повинні супроводжуватись посиланням на джерело (розміщується в нижній частині сторінки або позначається номером у дужках, який вказує на порядок у переліку використаної літератури). Посилання мають містити номер сторінки, з якої узято дані.

Рекомендації щодо виконання контрольної роботи

1. Обрати тему робот, визначитись з її планом та змістом.

2. Підібрати необхідну літературу, проаналізувати її.

3. Оформити роботу згідно вимог, які викладені вище.

Критерії оцінювання

Оцінюючи роботу, викладач зважує на те, наскільки повно та змістовно розкрито тему, наскільки чітко та послідовно викладемо основні питання, чи досягнута мета роботи, наскільки адекватно зроблено висновки чи оформлено роботу відповідно вимогам.

Критерії оцінювання теоретичного завдання (містить 2 питання оцінюються по 7 балів кожне):7 балів виставляється студенту у випадку, коли його відповідь бездоганна за змістом, формою, обсягом. При відповіді глибо розкриває поставлені питання, а також показує знання не лише основної, але й додаткової (в тому числі періодичної) літератури, наводить власні міркування, робить проміжні та узагальнюючі висновки, використовує знання з суміжних, галузевих дисциплін, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. Робота містить таблиці, схеми або рисунки.

6 балів передбачає високий рівень опрацювання навчальної літератури. При цьому відповідь повна, логічна, з елементами самостійності, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. Можливе неглибоке опрацювання додаткової літератури. Робота містить таблиці, схеми або рисунки.

5 балів передбачає високий рівень знань і навичок. При цьому відповідь містить деякі неточності, недостатня чіткість у визначенні окремих формулювань, доцільно використовує вивчений матеріал при наведенні прикладів. В питанні відсутній табличний і графічний матеріал.

4 бали передбачає поверхневе опрацювання сучасної навчальної літератури, студент відповідає по суті питання і в загальній формі розбирається у матеріалі, але відповідь неповна, неглибока і містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладення матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів. Незначний обсяг проробленої літератури.

3 бали передбачає неповні знання студента навчальної літератури, студент лише в загальній формі розбирається у матеріалі, відповідь неповна і неглибока, містить неточності, дає недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність викладу матеріалу, відчуває труднощі, застосовуючи знання при наведенні прикладів. Відповідь оформлена неохайно, зі значної кількістю помилок.

2 бали ставиться, коли студент не знає значної частини програмного матеріалу, допускає суттєві помилки при формулюванні та висвітленні понять.

1 бал ставиться, коли студент не розкрив поставлені питання, не виявив здатності засвоїти матеріал в обсязі.

0 балів – студент не виконав вчасно індивідуальне завдання без поважної причини.

Критерії оцінювання тестового завдання:

Студентам пропонується скласти по 3 тестових питань з обраних розділів дисципліни. Усі питання містять 1-2 правильну відповідь. Кожне тестове питання оцінюється в 1 бал у випадку правильної відповіді студента та 0 балів – у випадку допущення помилки.

Таким чином, загальна кількість балів, яку може отримати студент за підсумками виконання індивідуального завдання становить 20 балів.


7703535067225501.html
7703598477560066.html
    PR.RU™