Мета і робоче місце практики  

Мета і робоче місце практики

Виробнича та переддипломна практика студентів п’ятого курсу освітньо-кваліфікаційного рівня “Спеціаліст” є вирішальним етапом навчального процесу на шляху до його завершення та написання дипломної роботи. В конкретних умовах господарської діяльності на підприємстві майбутні спеціалісти здійснюють апробацію набутих теоретичних знань, оволодівають уміннями і навичками прийняття практичних рішень, а також формами й методами їх реалізації. При цьому враховуються позитивні й негативні наслідки діагностики різноманітних питань підприємницької діяльності: структури підприємства, його місця в регіональній економіці, форм організації праці і виробництва, систем машин і технологій, використання досягнень науково-технічного прогресу, мотивації трудової діяльності, умов праці й соціального захисту працівників, підвищення кваліфікації персоналу тощо.

В конкретних зовнішніх і внутрішніх умовах діяльності суб’єкта господарювання та його структурних підрозділів (цеху, бригади, відділення) студент досліджує проблеми господарювання, необхідність коригування формування і використанням майнового й трудового потенціалу.

Студенти обов’язково здійснюють оцінку діяльності підприємства, його видів економічної діяльності та регіону, щодо основних напрямків економічної політики держави.

Використовуючи теоретичні знання студенти набувають досвід щодо діагностики підприємств та оцінки соціально-економічних, виробничо-технічних, морально-психологічних явищ і процесів які відбуваються на підприємствах та в регіонах.

Метою практики є застосування набутих в навчальному процесі теоретичних знань, науково-дослідних й методичних навичок студентів для розв’язання в майбутніх умовах виробничої діяльності підприємства і регіонів складних соціально-економічних, виробничо-технічних і морально-психологічних проблем з високою економічною ефективністю згідно вимог освітньо-кваліфікаційних рівнів “Спеціаліст” за спеціальністю “Економіка підприємства” та посадових інструкцій спеціалістів суб’єктів господарювання.

Важливою складовою переддипломної практики є апробація аналітичних досліджень за темою дипломної роботи.

Робоче місцестудента-практиканта визначається керівником підприємства, відповідального за проходження практики. В залежності від умов і можливостей студент може бути призначений на штатну посаду, або дублером для виконання певних функцій з планового-економічної роботи в бухгалтерії, плановому відділі, або в інших підрозділах – в якості економіста, керівника підрозділу чи його помічника, а також молодшого наукового співробітника. Можуть бути передбачені й інші варіанти виконання посадових функцій з метою більш ефективного і глибокого засвоєння знать економіки, організації, управління й технології виробництва на підприємстві, регіоні, або в науково-дослідній установі.


7808247131330137.html
7808283791558834.html
    PR.RU™